top of page
eden xoom 3 - no logo.jpg

הצהרת משקיע כשיר

להלן הצהרת משקיע כשיר ("משקיע מסווג") לפי החוק הישראלי. אנא סמן את אחד מהסעיפים שלהלן כדי להצהיר שאתה משקיע כשיר.

עבור סעיף זה:
" נכסים נזילים " פירושם מזומן, פיקדונות, ניירות ערך הנסחרים בבורסה, אג"ח, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי אינדקס, יחידות או מניות בקרנות נאמנות בישראל או בחו"ל, "קרנות השתלמות", והון עצמי בחברות פרטיות.
" הכנסה ברוטו של המשפחה " פירושה יחיד ובני משפחתו הגרים.

נא לבחור באפשרות אחת
עליך לבחור לפחות אחת משלוש האפשרויות הראשונות כדי להיחשב כמשקיע כשיר על פי החוק הישראלי

הצהרה

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני משקיע כשיר ("משקיע מסווג") בהתאם לסעיף 15א(ב)(1) ולתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך הישראלי, התשכ"ח-1968, אני מבין את ההשלכות של אפיון כאמור, וכן אני מסכים להיות מאופיין כל כך.

שם פרטי

שם משפחה

מספר תעודת זהות / מספר דרכון

Email Address

חתימה

על פי החוק הישראלי, אינך משקיע כשיר.

An error occurred, please check the fields above or try again later

קיבלנו את ההצהרה, תודה!

bottom of page